NDRRMC Update No. 40 - Typhoon Yolanda

  • PDF

SitRep No. 40 - Effects of Typhoon "Yolanda" (Haiyan)