NDRRMC Update No. 50 - Typhoon Yolanda

  • PDF

SitRep No. 50 - Effects of Typhoon "Yolanda" (Haiyan)